CIGORIŅI

Ja ir radusies pārliecība ikdienā samazināt uzņemtā kofeīna daudzumu, iesaku izvēlēties cigoriņu kafiju – dzērienu, kas gatavots no grauzdētas cigoriņu saknes. Lai arī garša un iedarbība šim dzērienam ir citādāka nekā kafijai, tas sniedz iespēju kaut nedaudz izbaudīt karstu rūgtenu dzērienu, neuzņemot kofeīnu. Šim dzērienam piemīt daudz pozitīvu un veselību uzlabojošu īpašību.

Cigoriņu kafijas dzēriens ir ļoti labs B6 vitamīna, inulīna šķiedras un mangāna avots. Šis dzēriens var palīdzēt uzlabot gremošanas sistēmas darbību- mazina aizcietējumus un uzlabo zarnu darbību. Dzēriena sastāvā esošais inulīns veicina labvēlīgo baktēriju vairošanos. Tāpat inulīns palīdz mazināt insulīna rezistenci un samazināt cukura līmeni asinīs.

Cigoriņu kafija nesatur kofeīnu, tāpēc var tikt lietota parastās kafijas aizvietošanai.

Dzērienu vislietderīgāk dzert ar maisījumu no pieneņu, diždadža, vārpatas saknes, ar soju, mežrozītes sēklām, protams, visas šīs piedevas vispirms apgrauzdē un pēc tam samaļ kafijas dzirnaviņās.

Ci­go­ri­ņu sak­nēs ir rūg­ta eks­trakt­vie­la, tauk­vie­las, miec­vie­las, ol­bal­tum­vie­las, pek­tīns, C, B1, E vit­amīns, ēte­ris­kās eļ­ļas, mi­ne­rāl­sā­ļi un liels dau­dzums mik­ro­ele­men­tu. Ārst­nie­cis­kiem ci­go­ri­ņa pre­pa­rā­tiem pie­mīt pret­mik­ro­bu, urīn­dze­no­ša, no­mie­ri­no­ša un ape­tī­ti vei­ci­no­ša ie­dar­bī­ba. Ci­go­ri­ņi lab­vē­lī­gi ie­tek­mē kuņ­ģa un zar­nu trak­ta, arī ak­nu dar­bī­bu, vei­ci­na žults sek­rē­ci­ju, uz­la­bo viel­mai­ņu, ār­stē cu­kur­sli­mī­bu. Ci­go­ri­ņu zie­du uz­lē­jums no­mie­ri­na cen­trā­lo ner­vu sis­tē­mu un pa­stip­ri­na sirds­dar­bī­bu. Ci­go­ri­ņu la­pas ko­pā ar ci­tiem za­ļu­miem spiež su­lā, pie­vie­no jauk­to za­ļu­mu sa­lā­tiem.

Ci­go­ri­ņu gar­ša at­gā­di­na da­bis­kas ka­fi­jas gar­šu, pie­de­vām ir ne­kai­tī­ga un arī ārst­nie­cis­ka. Tie, ku­ri ie­cie­nī­ju­ši da­bis­ku ka­fi­ju, var pie­vie­not tai ci­go­ri­ņus, un tās kai­tī­gā ie­dar­bī­ba zi­nā­mā mē­rā būs ma­zi­nā­ju­sies. Ci­go­ri­ņu sak­ne kal­po kā vēr­tīgs pro­dukts uz­tu­ram, pla­ši to iz­man­to kon­fek­šu un tor­tu, ka­fi­jas un tē­jas dzē­rie­nu pa­ga­ta­vo­ša­nā, pie­šķi­rot spe­ci­fis­ku gar­šu, aro­mā­tu un no­krā­su. Ārst­nie­cis­kā no­lū­kā iz­man­to vi­su au­gu.

Mūsu lielveikalos iespējams nopirkt gan pulverveida , gan pastas veidā cigoriņu kafiju. Ļoti garšīgi! Izbaudiet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: